• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

"Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego" (J 3,5) 

 

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie (KKK 1213).

Sakrament Chrztu udzielany jest w drugą sobotę i czwartą niedzielę miesiąca.

Konieczne elementy zgłoszenia dziecka do chrztu:
1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii.
3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, wiek i adres.
4. Zaświadczenia dla chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi oraz praktykującymi i mogą pełnić funkcję ojca i matki chrzestnej.
5. Rodzice i chrzestni  uczestniczą w obowiązkowych katechezach chrzcielnych - w katechezie biblijnej i liturgicznej. W przypadku chrzestnych spoza naszej parafii, nie uczestniczących w naszych katechezach, wymagane jest zaświadczenie o odbyciu katechezy z ich parafii bądź  z innego kościoła, do którego uczęszczali na nauki.

Chrzestnymi mogą być osoby, które:
- są wierzące i praktykujące,
- przyjęły sakrament bierzmowania,
- ukończyły 16 rok życia,
- są w stanie wolnym bądź żyją w związku małżeńskim sakramentalnym.

Potrzebne do chrztu:
- BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po tym sakramencie dziecko stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się, by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
- ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.

Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną. Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie (KKK 1255).

  Papież Franciszek: "Chrzest jest sakramentem, na którym budowana jest nasza wiara i który pozwala
nam rozpoznać Jezusa obecnego w bliźnich..." 

                                                                                                                           

Katechistki:

Sylwia Rakowska, tel. 515 723 982

Sabina Tokarska, tel. 889 993 280